N

NetScaler Gateway Plug-in

Citrix Systems, Inc. – Shareware – Windows

The NetScaler Gateway Plug-in is software developed by Citrix Systems, Inc. that provides secure remote access to web applications and virtual desktops. It allows users to securely and easily connect to corporate resources from any device, including laptops, tablets, and smartphones.

  • The Plug-in features strong encryption and two-factor authentication to ensure secure remote access.
  • It supports a variety of authentication methods, including LDAP, RADIUS, and SAML.
  • The Plug-in can be installed on Windows and Mac computers, as well as iOS and Android mobile devices.

The NetScaler Gateway Plug-in is a reliable and user-friendly tool for organizations that want to provide secure remote access to their employees or customers.

Tổng quan

NetScaler Gateway Plug-in là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Citrix Systems, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NetScaler Gateway Plug-in hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/11/2014.

NetScaler Gateway Plug-in đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

NetScaler Gateway Plug-in Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho NetScaler Gateway Plug-in!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có NetScaler Gateway Plug-in cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại